Kniha zvierat

10.07.2009 08:02

Na hodinách prírodovedy sa žiaci štvrtého ročníka pokúsili vytvoriť vlastnú Knihu zvierat. Žiaci boli rozdelení do trojíc. Trojica tvorila pracovnú skupinu, ktorá počas niekoľkých týždňov zhromažďovala informácie. Informácie o prebraných druhoch zvierat hľadali v encyklopédiách, na internete, v časopisoch. Pokúšali sa zoradiť informácie podľa dôležitosti, pričom skúšali jednotlivé druhy porovnávať a hľadali čo majú spoločné a čo odlišné. Žiaci mali možnosť prístupu do počítačových učební, kde mohli využiť počítač, tlačiareň, skener, internet i odbornú pomoc pedagógov. Získané informácie o zvieratách napísali pomocou textového editora na počítači a vytlačili. Obrázky do spracovaného projektu buď skenovali, vlepili, alebo nakreslili. Mnohé pracovné skupiny vytvorili na záver kontrolné otázky a testy pre spolužiakov. Deti sa tak stali tvorcami vlastnej Knihy zvierat. Žiaci sa naučili vzájomnej spolupráci a boli vedení vlastnou motiváciou. Hotové projekty prezentovali pred spolužiakmi. Vyučovanie sa stalo pre žiakov atraktívne a veľmi hodnotné.

—————

Späť